ภาษา:ภาษาไทย

เขตบริหารระดับมณฑลของจีน

   

ปัจจุบัน จีนมีเขตบริหารระดับมณฑล 34 หน่วย อันได้แก่ 23 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 4 นครและเขตบริหารพิเศษ 2 เขต

นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 4 นครคือ

เขตบริหารระดับมณฑลของจีน

นครเป่ยจิงหรือนครปักกิ่ง

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16800 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วนครเป่ยจิงมีประชากร 1136300 คน นครเป่ยจิงเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวัง โบราณ หอฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง วังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น

นครซ่างไห่หรือนครเซี่ยงไฮ้

เขตบริหารระดับมณฑลของจีน

นครซ่างไห่มีชื่อย่อว่า หู้ ตั้งอยู่ในช่วงกลางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีน ตรงกับปากน้ำ แม่น้ำแยงซี สมัยโบราณ เป็นหมู่บ้านชาวประมงในเขตชายฝั่งทะเล สมัยชุนชิวอยู่ในแคว้นอู๋ สมัยราชวงศ์ซ่งตั้งเป็นตำบลหนึ่งและเริ่มใช้ชื่อซ่างไห่ ตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1927 ปัจจุบัน เป็นนคร แห่งหนึ่งใน 4 นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง แบ่งเป็น 18 เขตและ 1 อำเภอ ทั่วนครซ่างไห่มีพื้นที่กว้าง 5800 คารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 นครซ่างไห่มีประชากร 1334700 คน นครซ่างไห่เป็นนครที่ ใหญ่ที่สุดในจีนและก็เป็นมหานครในโลกด้วย นครซ่างไห่ยังเป็นนครอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศูนย์การเงินและฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่ที่ใหญ่ที่สุดของจีน

นครเทียนจินหรือนครเทียนสิน

เขตบริหารระดับมณฑลของจีน

นครเทียนจินมีชื่อย่อว่า จิน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย แม่น้ำแคว สำคัญ ๆ ของแม่น้ำไห่เหอ 5 สายบรรจบกันที่นครเทียนจินแล้วเข้าสู่ทะเลปั๋วไห่ สมัยราชวงศ์จินและ ราชวงศ์หยวนชื่อจื๋อกู เป็นเมืองท่าอันสำคัญในการขนส่งทางเรือตามคลองขุดจากปักกิ่งถึงหางโจว ต่อมา ตั้งเป็นตำบลไห่จิน สมัยต้นราชวงศ์หมิงเริ่มใช้ชื่อเทียนจิน เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 15 เขตและ 3 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ทั่วนครเทียนจิน มีพื้นที่กว้างกว่า 11000 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 มีประชากร 9190500 คน เทียนจิน เป็นนครอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน มีน้ำมันปิโตรเลี่ยม แก๊สธรรมชาติ เกลือและ ทรัพยากรอื่น ๆ อุดมสมบูรณ์ มีพื้นฐานเทคโนโลยี่ทางอุตสาหกรรมพอสมควร และก็เป็นศูนย์การ พาณิชย์และเมืองท่าอันสำคัญในภาคเหนือของจีน โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญ ในนครเทียนจินมีสวนหนิงหยวน วังเทียนโห้ว ป้อมปืนต้ากูโข่ว วัดตู๋เล่ออำเภอจี่เซี่ยน กำแพง เมืองจีนด่านหวงหยาตลอดจนเขตทัศนียภาพผันซาน เป็นต้

นครฉงฉิ้งหรือนครจูงกิ

เขตบริหารระดับมณฑลของจีน

นครฉงฉิ้งหรือนครจูงกิงมีชื่อย่อว่า อี๋ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยู่ตอนต้นแม่น้ำแยงซี สมัยชุนชิวจ้านกั๋วสังกัดแคว้นปา สมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังสังกัด จังหวัดอี๋โจว สมัยสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเป็นเมืองหลวงรองของรัฐบาลก๊กมิ่นตั๋ง เมื่อปี 1997 ตั้งเป็น นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง แบ่งเป็น 15 เขต 17 อำเภอ อำเภอปกครองตนเอง 4 อำเภอและ เมืองระดับอำเภอ 4 เมือง มีพื้นที่กว้างรวม 82300 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วนคร ฉงฉิ้งมีประชากรรวม 31070000 คน นครฉงฉิ้งเป็นนครอุตสาหกรรมแบบเอนกประสงศ์ แหล่งท่อง เที่ยวที่มีชิ้อดังมี ช่องแคบซันเสีย ภูเขาผีผา ภูเขาจิ้นหยุนซาน เป็นต้น

23 มณฑลของจีนคือ
ชื่อมณฑล ชื่อย่อ เมืองเอก
เหอเป่ย จี   สือเจียจวง
ซานซี จิ้น ไท่หยวน
เหลียวหนิง เหลียว เสิ่นหยาง
จี๋หลิน   จี๋ ฉางชุน
เฮยหลงเจียง เฮย ฮาร์บิน
เจียงซู ซู  หนานจิง
เจ๋อเจียง เจ๋อ หางโจว
อันฮวย หว่าน เหอเฝย
ฝูเจี้ยน หมิ่น ฝูโจว
เจียงซี ก้าน หนานชัง
ซานตง หลู่ จี่หนาน
เหอหนาน อี้ เจิ้งโจว
หูเป่ย เอ้อ อู่ฮั่น
หูหนาน เซียง ฉางซา
กว่างตง  เย่ กว่างโจว
ไห่หนาน ฉง ไหโข่ว
ซื่อชวน ชวน หรือ สู่ เฉิงตู
กุ้ยโจว เฉียน หรือ กุ้ย กุ้ยหยาง
หยุนหนาน เตียน หรือ หยุน คุนหมิง
ส่านซี ส่าน หรือ ฉิน ซีอัน 
กันซู่ กัน หรือ หล่ง หลานโจว
ชิงไห่ ชิง ซีหนิง
ถัยวัน ถัย ถัยเป่ย

เขตปกครองตนเอง 5 เขตคือ

ชื่อเขตปกครองตนเอง ชื่อย่อ เมืองเอก
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เน่ยเหมิงกู่ ฮูฮอต
เขตปกครองตนเองชนชาติธิเบต จ้าง ลาสา

เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงแห่งกว่างซี

กุ้ย หนานหนิง

เขตปกครองตนเองชนชาติหุแห่งหนิงเซี่ย

หนิง อิ๋นชวน

เขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูรแห่งซินเจียง

ซิน อูรุมชี

เขตบริหารพิเศษ 2 เขตคือ

เขตบริหารพิเศษ สภาพคร่าวๆ
เซียงกั่ง หรือ ฮ่องกง จีนกลับมาใช้อธิปไตยเหนือฮ่องกงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997  โดยได้ตั้งเขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง ใช้ชื่อย่อว่า กั่ง เซียงกั่งหรือฮ่องกงตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลจีนใต้หรือว่า ทะเลหนานไห่ อยู่ฝั่งตะวันออกปากแม่น้ำจูเจียงและฝั่งใต้แม่น้ำเซินเจิ้น ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง เกาะเการุน ซินเจี้ยและเกาะต่าง ๆ ในบริเวณใกล้ ๆ  มีพื้นที่กว้างรวม 1098.51 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ฮ่องกงมีประชากรรวม 6815800 คน  ในจำนวนนี้ เป็นชาวฮ่องกงที่อยู่ประจำ 66253 คน เป็นชาว ฮ่องกงที่อยู่ไม่ประจำ 190500 คน

อ้าวเหมิน หรือ มาเก๊

จีนกลับมาใช้อธิปไตยเหนือมาเก๊าตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 1999 โดยได้ตั้งเขตบริหารพิเศษ มาเก๊า มีชื่อย่อว่า อ้าว อ้าวเหมินหรือมาเก๊าตั้งอยู่บนคาบสมุทรฝั่งตะวันตกแม่น้ำจูเจียง  มีพื้นที่กว้างรวม 25.8 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 มาเก๊ามีประชากรรวม 442000 คน


ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน