แบบสอบถามสำรวจภาพนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศ - china.com

คำถาม

S1. คุณอายุเท่าไร?

แบบสอบถามหลักที่ 1: การรู้จักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศ

QA1.คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจีนชอบไปเที่ยวกับใครมากที่สุด

QA2.คุณคิดว่าปัจจัยใดสำคัญที่สุดในการเลือกปลายทางสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน?

QA3. คุณคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวประเภทใดที่นักท่องเที่ยวจีนชอบมากที่สุด?

QA4. คุณคิดว่าปัจจัยใดที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจีนระหว่างการท่องเที่ยวได้มากที่สุด?

QA5. คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจีนนิยมเลือกรับประทานอาหารที่ใดมากที่สุด?

QA6. คุณคิดว่าพฤติกรรมข้อใดดังต่อไปนี้ของนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่เหมาะสม ?

QA7.พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวจีนที่คุณไม่ชอบที่สุดคือข้อใดบ้างดังต่อไปนี้?

QA8.พฤติกรรมใดที่เป็นลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวจีน?

QA9. คุณคิดว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนมีความขัดแย้งกับวัฒนธรรมของประเทศคุณในด้านใด?

QA10. คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจด้านใดในประเทศของคุณเป็นพิเศษ?

QA11. นักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ขณะท่องเที่ยวหรือไม่?

QA12. คุณคิดว่ามีเหตุผลใดที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม?

QA13. คุณมีทัศนคติอย่างไรต่อนักท่องเที่ยวจีน?

QA14. คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวจีน?

แบบสอบถามหลักที่2: ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนของแต่ละส่วนในการท่องเที่ยว

QB1、คุณประเมินภาพรวมของนักท่องเที่ยวจีนอย่างไรในท่องเที่ยวต่างประเทศ ?(ตัวเลขยิ่งสูงค่าประเมินยิ่งมาก)

หมายเลข คำถาม ประเมิน
1 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของนักท่องเที่ยวจีน
2 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวในต่างประเทศ

QB2 คุณให้ความสนใจภาพลักษณ์ใดของนักท่องเที่ยวจีนที่สุด?

QB3. คุณประเมินภาพของสถานการณ์ดังต่อไปนี้อย่างไร?

หมายเลข คำถาม ประเมิน
1 ความประทับใจของสถานการณ์รวมในการเดินทางทั้งหมด
2 การจราจร
3 อาหาร
4 โรงแรม
5 การนันทนาการ
6 ช็อปปิ้ง
7 สถานที่ท่องเที่ยว
8 บริษัททัว
9 วีซ่า
10 สถานที่สาธารณะ

QB4、 คุณประเมินด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับคนท้องถิ่นอย่างไร?

หมายเลข คำถาม ประเมิน
1 ระดับความพึงพอใจของคนท้องถิ่นต่อนักท่องเที่ยวจีน
2 ระดับความพึงพอใจระหว่างความรู้สึกแท้จริงกับสิ่งที่คาดหวังขอคนท้องถิ่นที่มีต่อนักท่องเที่ยวจีน

กรุณาเรียงสิบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศ

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.

QB6. กรุณาเรียงสิบพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศ:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.

QB7. คุณมีข้อเสนอและความคิดเห็นอย่างไรต่อด้านภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนในต่าประเทศ?

แบบสอบถาม3:สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนที่มีชื่อเสียง

N5 คุณรู้จักและสนใจเมืองท่องเที่ยวใดของประเทศจีนในต่อไปนี้?

QC1.กรุณาประเมินคำถามของชื่อเสียงของเมืองที่เกี่ยวขอ้ง ที่เลือกของN5ในต่อไปนี้ (หมายเหตุ:ตัวเลขยิ่งสูงค่าประเมินยิ่งมาก, 99แสดงว่าไม่ชัดเจน)

เลขที่ คำถาม ประเมิน
1 คุณรู้จักเมืองเหล่านี้นี้มากน้อยเพียงใด ?
2 คุณมีความระดับรับรู้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวของเมืองนี้มากน้อยเพียงใด?( โฆษณา หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อสังคม ฯลฯ)
3 ความเป็นไปได้ที่คุณจะเลือกเมืองข้างต้นเป็นปลายทางเมื่อคุณตัดสินใจไปเที่ยวที่ต่างประเทศ ?

QC2. คุณมีความรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของเมืองที่เลือกยังไง?

เลขที่ คำถาม ประเมิน
1 เมืองนี้กับความประทับใจเดียวกัน
2 รู้สึกภูมิใจที่เคยมาเที่ยวที่เมืองนี้
3 ภาพลักษ์ของท่องเที่ยวของเมืองนี้เป็นพิเศษ

3 ภาพลักษ์ของท่องเที่ยวของเมืองนี้เป็นพิเศษ 1 2 3 4 5 QC3-1. คุณเคยไปเมืองที่เลือกของตารางของN5กี่ครั้ง?

QC3-2. คุณสามารถนึกออกชื่อเมืองที่เลือกของตารางN5ได้กี่เมือง?

QC3-3. คุณมีความคุ้นเคยมากน้อยเพียงใดต่อ เมืองที่เลือกของตารางของN5ด้านต่อไปนี้? ให้คะแนน1-10 คะแนนยิ่งสูง แสดงว่าความคุ้นเคยยิ่งมาก

หมายเลข คำถาม ให้คะแนนตามระดับ
1 ความคุ้นเคยต่ออาหารและโรงแรมเป็นพิเศษ?
2 ความประทับใจต่อข้อมูลอย่างเป็นตัวแทนของเมืองนี้ เช่น กิจกรรมของเทศกาล ประเพณี สโลแกนประชาสัมพันธ์?
3 ความคุ้นเคยของเพื่อนและญาติพี่น้องต่อเมืองนี้?

QC4.กรุณาประเมินชื่อเสียงของเมืองที่เลือกจากตารางN5 หมายเหตุ คะแนนยิ่งสูง การประเมินยิ่งมาก 99แสดงว่าไม่ชัดเจน ผู้สัมภาษณ์อย่าอ่านออกเสียง

หมายเลข คำถาม คะแนนประเมิน
1 คุณคิดว่าชื่อเสียงของเมืองนี้เป็นยังไง?

QC5. ความตั้งใจที่คุณอยากจะไปเที่ยวที่เมืองที่เลือกจากตารางN5เป็นอย่างไร ให้คะแนน1-10 คะแนนยิ่งสูงแสดงว่าความเป็นไปได้ยิ่งมาก 99แสดงว่าไม่ชัดเจน

หมายเลข คำถาม คะแนนประเมิน
1 ความเป็นไปได้ที่เลือกเมืองนี้เป็นจุดหมายปลายทาง?
2 ความตั้งใจที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเมืองนี้?
3 ความตั้งใจที่วางแผนจะไปเที่ยวที่เมืองนี้?

QC6. คุณรุ้จักกิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจากเมืองที่เลือก

หมายเลข คำถาม ประเมิน หมายเหตุ คะแนนยิ่งสูงการประเมินยิ่งสูง
1 ระดับที่คุณติ่ดต่อข้อมูลและกิจกรรมการส่งเสริมกายขายท่องเที่ยวของเมืองนี้
2 ระดับความประทับใจ(ความรู้จัก)ที่ผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่องเที่ยวของเมืองนี้
3 ระดับผลกระทบของกิจกรรมการส่งเสรมการขายของเมื่องนี้ต่อแผนการท่องเที่ยวของคุณอย่างต่อเรื่อง

แบบสอบถามที่4: ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว

QD1.คุณคิดว่าเมืองที่เลือกของตารางN5เหมาะกับการท่องเที่ยวโดยวัตฤประสงค์ใดมากที่สุด เลือกข้อเดียว

QD2.คุณรู้จักข้อมูลท่องเที่ยวที่เมืองที่เลือกของตารางN5ของประเทศจีนผ่านช่องทางไหน

QD3. คุณอาจจะสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวอะไรบ้างของเมืองที่เลือกของตารางN5?

QD4. ระดับการศึกษาสูงสุดของคุณ:

QD5.คุณประกอบอาชีพอะไร ?

QD6. รายได้เฉลี่ยทั้งหมดก่อนภาษีอยู่ในขอบเขตไหน? รวมรายได้ทั้งหมด เช่น เงินเดือน โบนัส เงินอุดหนุนฯลฯ