ภาษา:ภาษาไทย

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท

criPublished: 2022-05-20 18:00:30
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทวางจุดสำคัญอยู่ที่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในชนบท เพราะว่ามีแต่อุตสาหกรรมการผลิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้ว รายได้ของบรรดาเกษตรกรจึงจะสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงได้ อุตสาหกรรมการผลิตที่จะพัฒนาก่อนในชนบทมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การท่องเที่ยว และอีคอมเมิร์ซ โดยจะประกันให้อุตสาหกรรมการผลิตในชนบทไม่เพียงแต่จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งยังต้องมีคุณภาพและมีความยั่งยืน

เกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท ดังนั้นจีนจะให้ความสำคัญต่อการอบรมเกษตรกรเพื่อให้บรรดาเกษตรกรรักการทำไร่ไถนา มีเทคนิค และทักษะอาชีพ อีกทั้งจะใช้นโยบายพิเศษด้านบุคลากร การคลัง และการเงินเพื่อดึงดูดบุคลากรด้านต่าง ๆ ไปทำงานในชนบท

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทยังเน้นว่า ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในชนบทเท่านั้น หากยังจะสร้างจิตวิญญาณในชนบทอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังจะสร้างสรรค์อารยธรรมและวิถีชีวิตแบบใหม่อีกด้วย ซึ่งรวมถึงการรักษาและสืบสานเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่าง ๆ และพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะพัฒนาวัฒนธรรมการเกษตรดั้งเดิมแบบเรียบง่ายกับอารยธรรมที่ทันสมัยอย่างกลมกลืนกัน พัฒนาหมู่บ้านและอำเภอเก่าแก่โบราณที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พัฒนาหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อย คุ้มครองที่อยู่อาศัยดั้งเดิม คุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุในชนบท ตลอดจนมรดกวัฒนธรรมในชนบท เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทั่วถึงชนบท อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาชนในชนบทด้วย

12全文 2 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn